Regulamin

Regulamin

Le Mont REGULAMIN

1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja. Czynna codziennie w godzinach 7:30-22:00.
2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 w dniu wymeldowania. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
4. Opłatę za pobyt i dodatkowe należności wynikające z zamówionych usług po zameldowaniu, Gość powinien uregulować najpóźniej przy wymeldowaniu. Obiekt nie akceptuje płatności przelewem po realizacji usługi. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca opłaty za wykorzystany okres pobytu.
5. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.
6. Przy check – in od wszystkich Gości wymagany jest meldunek. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
8. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00.
9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-7:00.
10. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji.
11. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie pokoju od poniedziałku do soboty oraz wymianę ręczników (poniedziałek, środa, piątek).
12. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- zamawianie taxi, kwiatów.
13. Odpowiedzialność obiektu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem obiektu.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie obiektu zarówno w trakcie trwania pobytu, jak i po jego zakończeniu.
16. Za dodatkową opłatą obiekt przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami domowymi. Przy czym Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na uwięzi. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji.
17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie zakazu pobierana jest opłata w wysokości 500,00 zł.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez trzy miesiące.
20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
21. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub też w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę świadczenia usług hotelowych osoby już zameldowanej, która wyrządziła szkodę w mieniu obiektu czy też Gości lub szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników obiektu lub innych osób, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.